Oglasi i konkursi

Na ovoj stranici možete pronaći potrebne informacije vezane za aktuelne oglase i konkurse

Na osnovu člana 27k stav 1 i 2 Zakona o budžetskom sistmu (“Sl.glasnik RS”,br. 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13-ispravka,108/13,142/14,68/15-dr zakon 103/15,99/16,113/17,95/18,31/19,72/19,149/20,118/21 i 138/22),Saglasnosti Ministarstva zdravlja za prijem na neodređeno vreme, br. 112-02-647/2023-02 od 08.06.2023.godine, a u skladu sa izmenom Kadroskog plana za 2020.godinu,br.112-01-31/2020-02 od24.12.2020.godine,Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Alibunar,broj 02-644 od 25.06.2019.godine i odluke direktora br. 02-10/41 od 26.07.2023.godine, Dom zdravlja “Alibunar” raspisuje

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

doktora medicine izabrani lekar – izvršioca 1

 

Doktor medicine izabrani lekar na neodređeno vreme za rad u Dom zdravlja Alibunar, sa punim radnim vremenom, broj izvršioca – 1

 

            USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: 

Pored opštih uslova određenih Zakonom o radu, Kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

 

 • Na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.septembra 2005.g. (Medicinski fakultet, VII-1 stepen stručne spreme)
 • Na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.septembra 2005.g. (Medicinski fakultet, VII-1 stepen stručne spreme)
 • stručni ispit.
 • licenca za rad

Opis poslova utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Alibunar i kandidatima su dostupni na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Doma zdravlja Alibunar radnim danima od 10 do 12 časova.

 

Kandidati dostavljaju:

 

 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom sa adresom i kontakt telefonom,
 • lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
 • izvod iz kaznene evidenicje MUP-a da nisu kažnjavani,
 • uverenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak izdato od Suda,
 • overenu fotokopiju diplome,
 • overenu fotokopiju o položenom stručnom ispitu,
 • overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika
 • overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
 • fotokopija lične karte,

Kopije dokumenta moraju biti overena u sudu ili kod javnog beležnika (notara).

 

Prijave na oglas poslati na adresu Dom zdravlja Alibunar, Trg Slobe broj 8, 26310 – Alibunar, sa oznakom za konkurs ili doneti lično u kancelariju Službi za opšte poslove Doma zdravlja Alibunar.

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Oglas će biti objavljen i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i na sajtu Doma zdravlja Alibunar.

Po završenom oglasu, predata dokumenta neće biti vraćena kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

vd D i r e k t o r a,

Dr Valentin Ardeljan

Lekari konkurs