Огласи и конкурси

На овој страници можете пронаћи потребне информације везане за актуелне огласе и конкурсе

На основу члана 27к став 1 и 2 Закона о буџетском систму („Сл.гласник РС“,бр. 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13-исправка,108/13,142/14,68/15-др закон 103/15,99/16,113/17,95/18,31/19,72/19,149/20,118/21 и 138/22),Сагласности Министарства здравља за пријем на неодређено време, бр. 112-02-647/2023-02 од 08.06.2023.године, а у складу са изменом Кадроског плана за 2020.годину,бр.112-01-31/2020-02 од24.12.2020.године,Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Алибунар,број 02-644 од 25.06.2019.године и одлуке директора бр. 02-10/41 од 26.07.2023.године, Дом здравља „Алибунар“ расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

доктора медицине изабрани лекар – извршиоца 1

 

Доктор медицине изабрани лекар на неодређено време за рад у Дом здравља Алибунар, са пуним радним временом, број извршиоца – 1

 

            УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: 

Поред општих услова одређених Законом о раду, Кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

 

 • На интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.г. (Медицински факултет, VII-1 степен стручне спреме)
 • На основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.г. (Медицински факултет, VII-1 степен стручне спреме)
 • стручни испит.
 • лиценца за рад

Опис послова утврђени су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Алибунар и кандидатима су доступни на увид у просторијама Службе за правне послове Дома здравља Алибунар радним данима од 10 до 12 часова.

 

Кандидати достављају:

 

 • пријаву на оглас са кратком биографијом са адресом и контакт телефоном,
 • лекарско уверење о општој здравственој способности,
 • извод из казнене евиденицје МУП-а да нису кажњавани,
 • уверење да се против њих не води кривични поступак издато од Суда,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника
 • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија личне карте,

Копије документа морају бити оверена у суду или код јавног бележника (нотара).

 

Пријаве на оглас послати на адресу Дом здравља Алибунар, Трг Слобе број 8, 26310 – Алибунар, са ознаком за конкурс или донети лично у канцеларију Служби за опште послове Дома здравља Алибунар.

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас ће бити објављен и на сајту Националне службе за запошљавање, као и на сајту Дома здравља Алибунар.

По завршеном огласу, предата документа неће бити враћена кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

вд Д и р е к т о р а,

Др Валентин Ардељан

Лекари конкурс